About2

เกี่ยวกับเรา

ชื่อมูลนิธิ : มูลนิธิผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

“วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
1.เพื่อจัดทำสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิตอล โดยใช้แจกจ่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส่งเสริมพัฒนาชีวิตของเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป ด้านจริยธรรมของหลักคำสอนที่ดีต่างๆ
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการดำเนินรายการวิทยุด้านจริยธรรม ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม และหลักคำสอนที่ดีต่างๆ ผ่านสื่อวิทยุ และสื่อต่างๆ ที่เหมาะสม
3.เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา ให้กับผู้ฟังรายการวิทยุ หรือชุมชนต่างๆ
4.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาชีวิตของผู้ฟังที่เป็นเด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ให้ห่างจากการมั่วสุมยาเสพติด พฤติกรรมที่เสื่อมเสีย และการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมทางเพศ โดยผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียง และมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์สังคม
5.ให้ความช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ขาดแคลน ยากจน หรือประสบสาธารณภัย และภัยธรรมชาติต่างๆ และสนับสนุนหรือส่งเสริมด้านการศึกษา และการพยาบาลต่างๆ
6.เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศล หรือองค์การสาะารณประโยชน์ เพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ต่างๆ
7.ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด